Om projektet

Projektet ”MedUrs” bygger på målet om en hållbar framtid. Deltagaren är den som aktivt äger sin plan. Det finns en tydlig samverkan och samsyn mellan aktörerna som tillsammans arbetar med deltagarna. MedUrs vill utveckla metoder där varje individ får möjlighet att hitta sin väg framåt. Där varje delmål är ett steg för individen att stärka sitt inflytande över sin livssituation.

Projektdeltagarna/målgruppen: Personer som kommer från en sjukskrivning.

Innehåll:

  • Coachande samtal, enskilt och i grupp.
  • Intressanta föreläsningar.
  • Gemensamma ämnen där du tillsammans med andra har möjlighet att diskutera och lära.
  • Studiebesök.
  • Möjlighet till och prövning av olika arbetsplatser och yrken.

Arbetssätt:

  • Personligt stöd
  • Personlig planering
  • Personlig delaktighet

Genom motivation, egenmakt, långsiktigt stöd och meningsfull sysselsättning ska individernas väg tillbaka till arbetsmarknaden förbättras. Förväntade resultat är att deltagarna kommit närmare arbetsmarknaden, att samverkan mellan projektpartnerna ökat samt att vi genom forskning identifierat de verksamma faktorerna i lyckad arbetsrehabilitering.

Partners i projektet är: Urkraft, Medlefors Fhs, AF och FK Skellefteå, Samordningsförbundet i Skellefteå och Skellefteå kommun. För att uppnå den mest optimala kraftsamlingen har vi eftersträvat en bred samverkan från sociala sektorn, kommun och andra offentliga myndigheter, som också inkluderar målgruppsrepresentanter och nuvarande/möjliga arbetsgivare.

I denna gemensamma satsning kombineras två verksamma modeller: Urkrafts KomMed-modell och Medlefors Spira Utvecklingstrappan. Hos oss står individen i centrum – vi arbetar utifrån dina möjligheter och möter dig där du är. Vi har tillsammans stor erfarenhet av att arbeta med arbetslivsinriktad rehabilitering och att se och lyfta personens starka sidor.